Podnośnik

Firma Mechaniki Ogólnej
Michał Żadkiewicz

91-055 Łódź
ul. Rybna 7D/17

zadkiewicz@podnosnik.esem.pl

Dzwoń !!!

663 723 170
609 429 328
Faks 42 637 64 15

Ustawa

Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321

                     
                   USTAWA
              z dnia 21 grudnia 2000 r.
                    
               o dozorze technicznym
                    
                    
                  Rozdział 1
                 Przepisy ogólne
                    
                    
                   Art. 1.
Ustawa określa zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego oraz
jednostki właściwe do jego wykonywania.
                    
                   Art. 2.
1. Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia
 bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych.
2. Dozór techniczny jest wykonywany przez jednostki dozoru technicznego.
3. Wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego nie
 zwalnia projektujących, wytwarzających, eksploatujących, naprawiających i
 modernizujących urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan
 tych urządzeń, mające wpływ na ich bezpieczną pracę, zgodnie z przepisami o
 dozorze technicznym i przepisami szczególnymi.
                    
                   Art. 3.
Przepisów ustawy nie stosuje się do:
  1) urządzeń technicznych, nad którymi są prowadzone prace naukowo-badawcze,
  2) górniczych szybowych urządzeń wyciągowych oraz urządzeń technicznych w
   podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
  
                   Art. 4.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  1) urządzeniach technicznych - należy przez to rozumieć urządzenia, które
   mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i
   środowiska wskutek:
   a) rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od
    atmosferycznego,
   b) wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu
    ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,
   c) rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich
    magazynowania lub transportu,
  2) warunkach technicznych dozoru technicznego - należy przez to rozumieć
   ustalone przez właściwych ministrów na podstawie ustawy wymagania, jakim
   powinny odpowiadać urządzenia techniczne,
  3) jednostkach dozoru technicznego - należy przez to rozumieć Urząd Dozoru
   Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego,
  4) specjalistycznych jednostkach dozoru technicznego - należy przez to
   rozumieć Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny.
                    
                   Art. 5.
1. Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku ich
 projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, naprawy
 i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji.
2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi rodzaje urządzeń
 technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
3. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, objąć przepisami ustawy
 urządzenia mogące stwarzać inne niż określone w art. 4 pkt 1 zagrożenia dla
 życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.
                    
                   Art. 6.
Urządzenia techniczne powinny być projektowane, wytwarzane, naprawiane,
modernizowane oraz eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób
zapewniający bezpieczeństwo ich eksploatacji - zgodnie z przepisami ustawy i
przepisami odrębnymi.
                    
                   Art. 7.
1. Do postępowania przed organami jednostek dozoru technicznego stosuje się
 przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. W sprawach należących do zakresu działania Urzędu Dozoru Technicznego, o
 którym mowa w art. 35 ust. 1, organem właściwym, w rozumieniu przepisów
 Kodeksu postępowania administracyjnego, jest Prezes Urzędu, a organem
 wyższego stopnia - minister właściwy do spraw gospodarki.
3. W sprawach należących do zakresu działania Transportowego Dozoru
 Technicznego, o którym mowa w art. 42 ust. 1, organem właściwym, w rozumieniu
 przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jest Dyrektor
 Transportowego Dozoru Technicznego, a organem wyższego stopnia - minister
 właściwy do spraw transportu.
4. W sprawach należących do zakresu działania Wojskowego Dozoru Technicznego, o
 którym mowa w art. 48, organem właściwym, w rozumieniu przepisów Kodeksu
 postępowania administracyjnego, jest Szef Wojskowego Dozoru Technicznego, a
 organem wyższego stopnia - Minister Obrony Narodowej.
                    
                  Rozdział 2
         Zakres i formy wykonywania dozoru technicznego
                    
                   Art. 8.
1. Wytwarzanie urządzeń technicznych z zamiarem ich wprowadzenia do
 eksploatacji odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z
 organem właściwej jednostki dozoru technicznego w zakresie zgodności tej
 dokumentacji z warunkami technicznymi dozoru technicznego, chyba że przepisy
 szczególne stanowią inaczej.
2. W toku uzgadniania dokumentacji technicznej ustala się formę wykonywania
 dozoru technicznego.
3. Zmiana uzgodnionej dokumentacji technicznej wymaga ponownego uzgodnienia z
 organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia,
 warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie:
  1) projektowania urządzeń technicznych,
  2) materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub
   modernizacji urządzeń technicznych,
  3) wytwarzania urządzeń technicznych,
  4) eksploatacji urządzeń technicznych,
  5) naprawy i modernizacji urządzeń technicznych.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki, wydając rozporządzenie, o którym mowa
 w ust. 4, uwzględni w szczególności wymagania dotyczące konstrukcji, obliczeń
 wytrzymałościowych, wykonania, osprzętu, oznaczeń, materiałów i elementów,
 naprawy lub modernizacji, zakresu badań technicznych urządzeń i elementów,
 terminów badań okresowych, rodzaju dokumentacji niezbędnej do objęcia dozorem
 i potwierdzenia prawidłowości wykonania, spawania, zgrzewania, lutowania,
 przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej, badań nieniszczących oraz obsługi i
 konserwacji.
6. Jeżeli dla urządzenia technicznego nie ma ustalonych warunków technicznych
 dozoru technicznego, urządzenie to może być projektowane, wytwarzane,
 naprawiane lub modernizowane na podstawie warunków technicznych ustalonych z
 organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
7. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego uzgodni warunki techniczne, o
 których mowa w ust. 6, po stwierdzeniu, że warunki te spełniają wymagania, o
 których mowa w art. 6.
                    
                   Art. 9.
1. Urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich
 wytwarzania, naprawy lub modernizacji mogą być wytwarzane, naprawiane lub
 modernizowane przez wytwarzającego, naprawiającego lub modernizującego, który
 posiada uprawnienie, wydane w formie decyzji administracyjnej, do ich
 wytwarzania, naprawiania lub modernizacji, zwane dalej „uprawnieniem”, wydane
 przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, chyba że przepisy
 szczególne stanowią inaczej.
2. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, na wniosek wytwarzającego
 urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania,
 naprawiającego lub modernizującego urządzenia techniczne, wydaje uprawnienie
 po stwierdzeniu, że wytwarzający, naprawiający lub modernizujący spełnia
 wymagania w zakresie wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń, a w
 szczególności:
  1) wdrożył właściwą technologię wytwarzania, naprawy lub modernizacji,
  2) posiada urządzenia zapewniające wytwarzanie, naprawę lub modernizację
   zgodnie z technologią, o której mowa w pkt 1,
  3) zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, określonych w
   odrębnych przepisach,
  4) posiada zorganizowaną kontrolę jakości,
  5) ma możliwość przeprowadzenia badań niszczących i nieniszczących
   wytwarzanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz
   materiałów we własnym laboratorium lub laboratorium uznanym przez organ
   właściwej jednostki dozoru technicznego.
3. Wymagania określone w ust. 2 uważa się za spełnione, jeżeli wytwarzający,
 naprawiający lub modernizujący urządzenia techniczne posiada system jakości
 zgodny z Polskimi Normami, zatwierdzony i nadzorowany przez organ właściwej
 jednostki dozoru technicznego.
4. Dokument potwierdzający przyznanie uprawnienia zawiera określenie warunków
 stanowiących podstawę jego wydania, a w szczególności:
  1) specyfikacje techniczne - dokumenty określające cechy, jakie urządzenie
   techniczne powinno posiadać w zakresie jakości, parametrów technicznych,
   bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli,
   badań i metodologii badań, znakowania i oznaczania urządzenia - które
   powinny być stosowane przy wytwarzaniu urządzenia technicznego, materiałów
   i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji
   urządzenia technicznego,
  2) technologie stosowane przy wytwarzaniu, naprawie lub modernizacji
   urządzeń technicznych,
  3) materiały stosowane do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń
   technicznych,
  4) wymagania dotyczące kontroli jakości urządzeń technicznych.
                    
                  Art. 10.
1. Wytwarzający, naprawiający lub modernizujący urządzenia techniczne jest
 obowiązany zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o
 wszelkich zmianach warunków określonych w uprawnieniu.
2. Na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, organ właściwej
 jednostki dozoru technicznego podejmuje decyzję o zmianie warunków
 określonych w uprawnieniu. O podjętej decyzji organ właściwej jednostki
 dozoru technicznego powiadamia wytwarzającego, naprawiającego lub
 modernizującego urządzenie techniczne.
                    
                  Art. 11.
1. W przypadku nieprzestrzegania warunków określonych w uprawnieniu lub
 wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych niewłaściwej
 jakości, mającej wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji tych urządzeń, organ
 właściwej jednostki dozoru technicznego zawiesza uprawnienie.
2. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, zawieszając uprawnienie,
 wyznacza termin usunięcia uchybień stanowiących podstawę zawieszenia, po
 którego upływie, w razie ich nieusunięcia, cofa uprawnienie.
                    
                  Art. 12.
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi, niezależnie od czynności, o
których mowa w art. 8 ust. 1-3, 6 i 7, jest wykonywany w formie:
  1) dozoru technicznego pełnego,
  2) dozoru technicznego ograniczonego,
  3) dozoru technicznego uproszczonego.
                    
                  Art. 13.
1. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
  1) w toku wytwarzania urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym
   pełnym lub ograniczonym organ właściwej jednostki dozoru technicznego
   sprawdza wykonanie określonych materiałów i elementów stosowanych do
   wytwarzania tych urządzeń oraz przeprowadza badania typu urządzeń
   produkowanych seryjnie, a także wykonuje badania techniczne sprawdzające
   zgodność wykonania urządzeń technicznych z dokumentacją i warunkami
   technicznymi dozoru technicznego,
  2) w toku eksploatacji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym
   pełnym organ właściwej jednostki dozoru technicznego:
   a) przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy -badania
    odbiorcze,
   b) wykonuje okresowe i doraźne badania techniczne,
   c) sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i
    konserwujących urządzenia techniczne,
  3) w toku eksploatacji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym
   ograniczonym organ właściwej jednostki dozoru technicznego:
   a) przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy -
    badania odbiorcze,
   b) wykonuje doraźne badania techniczne,
   c) sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i
    konserwujących urządzenia techniczne,
  4) w toku wytwarzania urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym
   uproszczonym organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza
   badania typu oraz sprawdza, czy urządzenia są wytwarzane zgodnie z
   warunkami określonymi w art. 9 ust. 4.
  2. W przypadku zagrożenia utrzymania ciągłości produkcji w zakładzie o ruchu
   ciągłym organ właściwej jednostki dozoru technicznego jest obowiązany
   przystąpić do doraźnego badania technicznego w czasie nie dłuższym niż 12
   godzin od zgłoszenia zagrożenia.
                    
                  Art. 14.
1. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym, z wyjątkiem urządzeń, o
 których mowa w art. 15 ust. 1, mogą być eksploatowane tylko na podstawie
 decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej
 jednostki dozoru technicznego.
2. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego przed wydaniem decyzji, o
 której mowa w ust. 1, przeprowadza badania i wykonuje czynności sprawdzające,
 o których mowa w art. 13 ust. 1, oraz:
  1) sprawdza kompletność i prawidłowość przedłożonej dokumentacji,
  2) dokonuje badania urządzenia poprzez sprawdzenie zgodności wykonania tego
   urządzenia z dokumentacją i warunkami technicznymi dozoru technicznego, a
   także stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowań,
  3) przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia oraz w
   warunkach pracy w zakresie ustalonym w warunkach technicznych dozoru
   technicznego dla poszczególnych rodzajów urządzeń,
  4) przeprowadza badanie specjalne ustalone w dokumentacji projektowej
   urządzenia lub, w technicznie uzasadnionych przypadkach, na żądanie organu
   właściwej jednostki dozoru technicznego.
3. W technicznie uzasadnionych przypadkach część badań urządzenia technicznego,
 o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, może być przeprowadzona u wytwarzającego
 urządzenie. Wyniki tych badań oraz stan techniczny urządzenia określa się w
 protokole badania; wyniki te mogą być uwzględniane przy badaniu urządzenia u
 eksploatującego, poprzedzającym wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację
 urządzenia.
4. Na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności, o których
 mowa w ust. 2, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję
 zezwalającą na eksploatację urządzenia, w której ustala formę dozoru
 technicznego, jaką będzie objęte to urządzenie.
                    
                  Art. 15.
1. Decyzji zezwalającej, o której mowa w art. 14 ust. 4, nie wydaje się, jeżeli
 urządzenie znajduje się w obrocie i jest oznaczone przez wytwarzającego
 znakiem dozoru technicznego.
2. Przez oznaczenie znakiem, o którym mowa w ust. 1, wytwarzający stwierdza, że
 urządzenie techniczne zostało wyprodukowane w sposób zgodny z warunkami
 określonymi w art. 9 ust. 4.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór
 znaku dozoru technicznego.
                    
                  Art. 16.
1. Oznaczeniu znakiem dozoru technicznego, o którym mowa w art. 15 ust. 1,
 podlegają urządzenia techniczne dopuszczone do obrotu na podstawie decyzji o
 dopuszczeniu do obrotu, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru
 technicznego.
2. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego może, na wniosek
 wytwarzającego, wydać decyzję, o której mowa w ust. 1, jeżeli urządzenie
 techniczne objęte dozorem technicznym uproszczonym jest produkowane seryjnie
 na podstawie tej samej dokumentacji i według tej samej technologii oraz jest
 sprzedawane w stanie przygotowanym do eksploatacji.
3. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, powinno być poprzedzone
 przeprowadzeniem badania typu urządzenia.
4. Badanie, o którym mowa w ust. 3, polega na zbadaniu wybranego losowo
 urządzenia w zakresie zgodności wykonania urządzenia z uzgodnioną
 dokumentacją oraz przeprowadzeniu prób technicznych w warunkach gotowości do
 pracy, z zastrzeżeniem ust. 5, jeśli przewidują to warunki techniczne dozoru
 technicznego.
5. Urządzenie może być poddane dodatkowym badaniom specjalistycznym, włącznie z
 badaniami niszczącymi.
                    
                  Art. 17.
1. Dokonanie naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego, z wyjątkiem
 naprawy urządzeń, o których mowa w art. 15 ust. 1, wymaga uprzedniego
 uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
2. Przepisy art. 14 stosuje się odpowiednio do urządzenia technicznego po jego
 naprawie lub modernizacji.
                    
                  Art. 18.
1. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze
 technicznym organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję o
 wstrzymaniu eksploatacji urządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie stwierdzenia zagrożenia dla
 życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.
3. Jeżeli urządzenie dopuszczone do obrotu stwarza zagrożenie dla życia lub
 zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, organ właściwej jednostki dozoru
 technicznego wydaje decyzję o wycofaniu tego urządzenia z obrotu i
 wstrzymaniu jego wytwarzania.
4. Decyzję o wycofaniu urządzenia technicznego z obrotu z przyczyn określonych
 w ust. 3 organ właściwej jednostki dozoru technicznego podaje do publicznej
 wiadomości w formie komunikatu w środkach masowego przekazu.
5. Ponowne dopuszczenie do eksploatacji i obrotu urządzeń, o których mowa w
 ust. 1 i 3, następuje na zasadach określonych w art. 14 i art. 16.
                    
                  Art. 19.
Eksploatujący urządzenie techniczne jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić
organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym
uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją.
                    
                  Art. 20.
1. Importer urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do
 wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń jest obowiązany do
 uprzedniego uzgodnienia wymagań technicznych z organem właściwej jednostki
 dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego dokonuje uzgodnienia, o którym
 mowa w ust. 1, na wniosek importera.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności oznaczenie wytwórcy
 i dostawcy oraz określenie:
  1) dla urządzeń technicznych:
   a) rodzaju i nazwy urządzenia,
   b) typu urządzenia,
   c) parametrów pracy urządzenia,
   d) liczby urządzeń,
  2) dla materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub
   modernizacji urządzeń technicznych:
   a) rodzaju, gatunku i wymiarów materiału lub elementu,
   b) przeznaczenia materiału lub elementu,
   c) ilości materiałów lub elementów.
4. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego w trakcie uzgadniania, o
 którym mowa w ust. 1, określa:
  1) wymagania w zakresie konstrukcji i wytwarzania urządzeń technicznych,
  2) normy i przepisy, na podstawie których wytwarzane będą materiały i
   elementy stosowane do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń
   technicznych,
  3) zakres badań odbiorczych oraz przeprowadzającego te badania,
  4) zakres dokumentacji technicznej.
5. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia od obowiązku uzyskania
 decyzji, o których mowa w art. 9 i art. 14.
6. Warunkiem dopuszczenia do obrotu, w rozumieniu Kodeksu celnego, urządzeń
 technicznych podlegających dozorowi technicznemu, wyprodukowanych za granicą,
 jest dołączenie do zgłoszenia celnego potwierdzenia dokonania uzgodnienia, o
 którym mowa w ust. 1. W przypadku niespełnienia tego wymogu, organ celny cofa
 natychmiast urządzenie za granicę lub nakazuje powrotny wywóz urządzenia albo
 może nakazać zniszczenie urządzenia.
                    
                  Art. 21.
Dokumenty wydane za granicą, stwierdzające wykonanie badań urządzenia
technicznego, mogą być uznane przez organ właściwej jednostki dozoru
technicznego, jeżeli:
  1) przewidują to odpowiednie porozumienia zawarte między jednostkami dozoru
   technicznego a właściwą w danym państwie instytucją wykonującą funkcję
   dozoru technicznego lub
  2) wymagania techniczne, na podstawie których urządzenie zostało
   zaprojektowane i wytworzone, zapewniają bezpieczeństwo nie mniejsze niż
   polskie przepisy o dozorze technicznym.
                    
                  Art. 22.
1. Osoby odpowiedzialne za wytwarzanie, naprawę, modernizację i kontrolę
 jakości urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do
 wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń powinny posiadać:
  1) wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę zawodową
   lub
  2) wykształcenie średnie techniczne i co najmniej pięcioletnią praktykę
   zawodową oraz
  3) znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych
   dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności.
2. Osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę
 plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji
 urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania,
 naprawy lub modernizacji tych urządzeń obowiązane są posiadać zaświadczenia
 kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych
 czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i
 przepisów prawnych w tym zakresie.
3. Przepis ust. 2 stosuje się do osób obsługujących i konserwujących urządzenia
 techniczne.
4. W razie nieprzestrzegania przez osoby wymienione w ust. 2 i 3 warunków
 technicznych dozoru technicznego, oraz norm i przepisów prawnych w tym
 zakresie organ właściwej jednostki dozoru technicznego może:
  1) zawiesić zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, do czasu przeprowadzenia
   ponownego sprawdzenia kwalifikacji,
  2) cofnąć zaświadczenie kwalifikacyjne.
                    
                  Art. 23.
1. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, na wniosek zainteresowanych
 osób, sprawdza kwalifikacje, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3, w drodze
 postępowania kwalifikacyjnego.
2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzają komisje kwalifikacyjne
 powoływane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.
3. Za sprawdzenie kwalifikacji pobierane są opłaty od osób kierujących wnioski
 o ich sprawdzenie.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 3, pobierane są w wysokości 20% najniższego
 wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy,
 obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Opłaty te stanowią przychód jednostek
 dozoru technicznego.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
  1) tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji
   urządzeń technicznych,
  2) rodzaje urządzeń technicznych przy których obsłudze i konserwacji
   wymagane jest posiadanie kwalifikacji, uwzględniając stopień zagrożenia
   związanego z eksploatacją tych urządzeń,
  3) wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.
                    
                  Art. 24.
1. Czynności dozoru technicznego wykonują pracownicy jednostek dozoru
 technicznego, zwani dalej „inspektorami”, na podstawie upoważnienia wydanego
 przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego oraz legitymacji
 służbowej.
2. Czynności dozoru technicznego w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży
 Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Urzędu Ochrony Państwa wykonują
 inspektorzy, którzy na podstawie odrębnych przepisów są uprawnieni do dostępu
 do informacji niejawnych.
                    
                  Art. 25.
Czynności dozoru technicznego inspektorzy wykonują u projektujących i
wytwarzających urządzenia techniczne, a także wytwarzających materiały i
elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji oraz
eksploatujących, naprawiających i modernizujących te urządzenia, zwanych dalej

„przedsiębiorcami, u których są wykonywane czynności dozoru technicznego”.
                    
                  Art. 26.
Przedsiębiorca, u którego są wykonywane czynności dozoru technicznego, jest
obowiązany zapewnić warunki do sprawnego ich wykonania oraz, na żądanie
inspektora, przedstawić dokumenty i udzielić informacji koniecznych do
prawidłowego wykonania tych czynności.
                    
                  Art. 27.
Inspektor nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w wewnętrznych regulaminach
przedsiębiorcy, u którego wykonuje czynności dozoru technicznego.
                    
                  Art. 28.
Inspektor jest uprawniony do:
  1) wstępu za okazaniem upoważnienia i legitymacji służbowej, o których mowa
   w art. 24 ust. 1, bez potrzeby uzyskiwania przepustki, do pomieszczeń i
   obiektów, w których znajdują się urządzenia techniczne,
  2) swobodnego poruszania się w tych pomieszczeniach i obiektach, chyba że
   odrębne przepisy stanowią inaczej,
  3) dostępu do urządzeń technicznych,
  4) żądania od przedsiębiorcy udzielania niezbędnych informacji i
   przedstawienia koniecznych dokumentów oraz wyników badań,
  5) przeprowadzania w wyznaczonych terminach badań, prób i pomiarów oraz
   innych czynności potrzebnych do ustalenia stanu urządzenia technicznego,
   prawidłowości jego eksploatacji, naprawy lub modernizacji, a także
   prawidłowości wykonania określonych materiałów i elementów stosowanych do
   wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego,
  6) wydawania zaleceń technicznych.
  
                  Art. 29.
Czynności dozoru technicznego inspektorzy wykonują w obecności przedsiębiorcy
lub osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę.
                    
                  Art. 30.
Inspektorzy są obowiązani do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy obowiązujących u przedsiębiorcy.
                    
                  Art. 31.
Przedsiębiorca, u którego są wykonywane czynności dozoru technicznego, w celu
sprawnego ich przeprowadzenia jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki pracy
przez umożliwienie inspektorowi bezpiecznego dostępu do badanego urządzenia
technicznego, w szczególności spowodowanie wstrzymania, w bezpośrednim otoczeniu
badanego urządzenia, prac budowlanych, montażowych, remontowych i innych,
mogących zagrażać bezpieczeństwu inspektora.
                    
                  Art. 32.
Inspektor ma prawo odmówić wykonania czynności dozoru technicznego w przypadku
wystąpienia niewłaściwych warunków do ich przeprowadzenia, a w szczególności:
  1) niedostatecznego stanu przygotowania urządzenia technicznego do badania,
  2) niewłaściwego oświetlenia lub występowania oparów utrudniających
   widoczność,
  3) przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
   zdrowia w środowisku pracy lub dopuszczalnej granicy niskich i wysokich
   temperatur.
  
                  Art. 33.
1. Inspektor sporządza protokół wykonania czynności dozoru technicznego.
2. Odbiór protokołu potwierdza podpisem przedsiębiorca lub osoba przez niego
 upoważniona. Jeden egzemplarz protokołu inspektor pozostawia u
 przedsiębiorcy.
3. Przedsiębiorca przechowuje zbiór protokołów dotyczących danego urządzenia
 technicznego, zwany „księgą rewizyjną urządzenia”.

                  Art. 34.
1. Za czynności jednostek dozoru technicznego, z wyłączeniem czynności
 wykonywanych przez Wojskowy Dozór Techniczny, o którym mowa w art. 48,
 pobierane są opłaty.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, uiszczają osoby fizyczne, osoby prawne i
 jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na rzecz których
 wykonywane są czynności dozoru technicznego.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w
 porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, wysokość
 opłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności rodzaje
 urządzeń technicznych oraz czynności wykonywane przez jednostki dozoru
 technicznego, za które pobierane są opłaty.
                    
                  Rozdział 3
             Jednostki dozoru technicznego
                    
                  Art. 35.
1. Tworzy się Urząd Dozoru Technicznego, zwany dalej „UDT”. UDT jest państwową
 osobą prawną.
2. Siedzibą UDT jest miasto stołeczne Warszawa.
3. UDT nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa, a Skarb Państwa nie
 odpowiada za zobowiązania UDT.

                  Art. 36.
UDT podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

                  Art. 37.
Do zakresu działania UDT należy:
  1) nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także
   przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki, dotyczących urządzeń
   technicznych,
  2) wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, w zakresie
   określonym ustawą,
  3) wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru
   technicznego,
  4) szkolenie pracowników dozoru technicznego,
  5) prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych,
  6) współpraca ze specjalistycznymi jednostkami dozoru technicznego w
   zakresie wykonywania dozoru technicznego,
  7) inicjowanie działalności normalizacyjnej, współudział w opracowywaniu lub
   opracowywanie projektów warunków technicznych dozoru technicznego oraz
   norm określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń
   technicznych,
  8) analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz
   stała ocena stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia,
  9) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej
   pracy urządzeń technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie badań
   diagnostycznych i wykonywanie ekspertyz,
 10) inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych
   kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy
   urządzeń technicznych,
 11) popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń
   technicznych oraz organizowanie doradztwa w tym zakresie,
 12) współpraca międzynarodowa w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej
   pracy urządzeń technicznych,
 13) współpraca z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie działań
   zmierzających do harmonizacji przepisów dozoru technicznego z wymaganiami
   Unii Europejskiej,
 14) uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących
   urządzenia techniczne,
 15) sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających,
   modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz
   osób wykonujących badania nieniszczące,
 16) certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych,
 17) występowanie z wnioskami o zmianę wysokości opłat za czynności jednostek
   dozoru technicznego.
 
                  Art. 38.
1. Organem UDT jest Prezes, powoływany i odwoływany przez ministra właściwego
 do spraw gospodarki.
2. Prezes kieruje UDT i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Prezes UDT składa roczne sprawozdania z działalności UDT ministrowi
 właściwemu do spraw gospodarki do dnia 30 czerwca roku następnego.
4. Wiceprezesa UDT powołuje i odwołuje, na wniosek Prezesa UDT, minister
 właściwy do spraw gospodarki.

                  Art. 39.
1. UDT wykonuje zadania, o których mowa w art. 37, przy pomocy oddziałów
 terenowych UDT, zwanych dalej „oddziałami UDT”.
2. Oddziałami UDT kierują dyrektorzy, powoływani i odwoływani przez Prezesa
 UDT.

                  Art. 40.
UDT i podległe mu oddziały wykonują dozór techniczny nad urządzeniami
technicznymi objętymi ustawą, z wyłączeniem urządzeń podlegających dozorowi
technicznemu specjalistycznych jednostek dozoru technicznego.

                  Art. 41.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, nadaje UDT
 statut.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki, wydając rozporządzenie, o którym mowa
 w ust. 1, określi w szczególności: strukturę organizacyjną UDT, siedziby jego
 oddziałów terenowych i zasady udzielania pełnomocnictw.
                    
                  Art. 42.
1. Tworzy się Transportowy Dozór Techniczny, zwany dalej óTDT”. TDT jest
 państwową osobą prawną.
2. Siedzibą TDT jest miasto stołeczne Warszawa.
3. TDT nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa, a Skarb Państwa nie
 odpowiada za zobowiązania TDT.

                  Art. 43.
TDT podlega ministrowi właściwemu do spraw transportu.
                    
                  Art. 44.
Do zakresu działania TDT należy:
  1) wykonywanie dozoru technicznego nad:
   a) urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na obszarze kolejowym, w
    kolejowych pojazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych,
   b) osobowymi i towarowymi kolejami linowymi oraz wyciągami narciarskimi,
   c) zbiornikami, w tym cysternami wykorzystywanymi w ruchu kolejowym,
    drogowym i żegludze śródlądowej,
   d) urządzeniami technicznymi na statkach morskich, z wyłączeniem statków,
    na których urządzenia techniczne objęte są nadzorem technicznym
    instytucji klasyfikacyjnej, pontonach, dokach oraz na terenie portów i
    przystani morskich nad urządzeniami związanymi bezpośrednio z żeglugą
    morską, w szczególności urządzeniami ciśnieniowymi, bezciśnieniowymi
    zbiornikami (cysternami) i dźwignicami,
   e) urządzeniami technicznymi w ciągach technologicznych portowych baz
    przeładunkowych oraz urządzeniami technicznymi stanowiącymi wyposażenie
    innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac
    przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi
    morskiej,
  2) wydawanie świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych
   materiałów niebezpiecznych, na podstawie odrębnych przepisów,
  3) wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru
   technicznego nad urządzeniami technicznymi, o których mowa w pkt 1,
  4) prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych, o których
   mowa w pkt 1,
  5) szkolenie pracowników TDT,
  6) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 37 pkt 8-16, w zakresie urządzeń
   określonych w pkt 1.
                    
                  Art. 45.
1. Organem TDT jest Dyrektor, powoływany i odwoływany przez ministra właściwego
 do spraw transportu.
2. Dyrektor kieruje TDT i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor składa roczne sprawozdanie z działalności TDT ministrowi właściwemu
 do spraw transportu w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.
4. Zastępców Dyrektora TDT powołuje i odwołuje, na wniosek Dyrektora TDT,
 minister właściwy do spraw transportu .

                  Art. 46.
1. TDT wykonuje zadania, o których mowa w art. 44, przy pomocy oddziałów
 terenowych.
2. Oddziałami terenowymi, o których mowa w ust. 1, kierują kierownicy,
 powoływani i odwoływani przez Dyrektora TDT.
                    
                  Art. 47.
1. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, nadaje TDT
 statut.
2. Minister właściwy do spraw transportu, wydając rozporządzenie, o którym mowa
 w ust. 1, określi w szczególności: szczegółowy zakres działania TDT, jego
 strukturę organizacyjną, siedziby jego oddziałów terenowych i zasady
 udzielania pełnomocnictw.
                    
                  Art. 48.
Tworzy się Wojskowy Dozór Techniczny, zwany dalej „WDT”. WDT jest państwową
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
                    
                  Art. 49.
WDT podlega Ministrowi Obrony Narodowej.
                    
                  Art. 50.
1. Do zakresu działania WDT należy:
  1) wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi
   zainstalowanymi i eksploatowanymi w:
   a) jednostkach organizacyjnych Ministra Obrony Narodowej,
   b) przedsiębiorstwach, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem
    założycielskim,
  2) wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru
   technicznego nad urządzeniami technicznymi, o których mowa w pkt 1,
  3) współpraca międzynarodowa w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej
   pracy urządzeń technicznych, o których mowa w pkt 1,
  4) wydawanie świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych
   materiałów niebezpiecznych, na podstawie odrębnych przepisów.
2. Minister Obrony Narodowej może określić, w drodze rozporządzenia, urządzenia
 techniczne inne niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust.
 2 i 3, które będą podlegały dozorowi technicznemu WDT, jeżeli urządzenia
 takie występują wyłącznie w jednostkach określonych w ust. 1 pkt 1.

                  Art. 51.
1. Organem WDT jest Szef WDT, powoływany i odwoływany przez Ministra Obrony
 Narodowej.
2. Szef WDT kieruje WDT i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Szef WDT składa roczne sprawozdanie z działalności WDT Ministrowi Obrony
 Narodowej w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.
                    
                  Art. 52.
1. WDT wykonuje zadania, o których mowa w art. 50 ust. 1, przy pomocy
 delegatur.
2. Delegaturami, o których mowa w ust. 1, kierują szefowie powoływani i
 odwoływani, na wniosek Szefa WDT, przez Ministra Obrony Narodowej.

                  Art. 53.
1. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
 gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania
 oraz organizację WDT.
2. Minister Obrony Narodowej wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1,
 uwzględni w szczególności strukturę organizacyjną oraz siedziby delegatur.

                  Art. 54.
1. Specjalistyczne jednostki dozoru technicznego wykonują dozór techniczny nad
 urządzeniami technicznymi o szczególnej konstrukcji, przeznaczeniu lub
 sposobie eksploatacji, w zakresie określonym w art. 5 ust. 1, oraz nad innymi
 urządzeniami technicznymi w toku ich eksploatacji, napraw i modernizacji,
 jeżeli urządzenia te podlegają właściwości tych organów.
2. Właściwi ministrowie, którym podlegają specjalistyczne organy dozoru
 technicznego, ustalają, w drodze rozporządzenia, dla urządzeń technicznych o
 szczególnej konstrukcji, sposobie eksploatacji lub przeznaczeniu, objętych
 dozorem technicznym tych organów, warunki techniczne dozoru technicznego w
 zakresie określonym w art. 8 ust. 4 oraz rodzaje specjalistycznych urządzeń,
 przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych
 kwalifikacji.
3. Właściwi ministrowie, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust 2,
 uwzględnią w szczególności wymagania dotyczące konstrukcji, obliczeń
 wytrzymałościowych, wykonania, osprzętu, oznaczeń, materiałów i elementów,
 naprawy lub modernizacji, zakresu badań technicznych urządzeń i elementów,
 terminów badań okresowych, rodzaju dokumentacji niezbędnej do objęcia dozorem
 i potwierdzenia prawidłowości wykonania, spawania, zgrzewania, lutowania,
 przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej, badań nieniszczących oraz obsługi i
 konserwacji.

                  Rozdział 4
        Gospodarka finansowa jednostek dozoru technicznego
                    
                  Art. 55.
1. UDT prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.
2. Przychodami UDT są:
  1) przychody z opłat, o których mowa w art. 34 ust. 1,
  2) inne przychody.
3. Koszty działalności UDT, w tym wynagrodzenia pracowników, pokrywane są z
 przychodów, o których mowa w ust. 2.
4. Wynagrodzenie Prezesa UDT ustala minister właściwy do spraw gospodarki.

                  Art. 56.
1. Podstawą gospodarki finansowej UDT jest roczny plan finansowy UDT,
 zatwierdzany przez Prezesa UDT.
2. Zasady prowadzenia rachunkowości przez UDT określają odrębne przepisy.

                  Art. 57.
UDT finansuje inwestycje ze środków własnych.
                    
                  Art. 58.
Wynik finansowy UDT i jego podział zatwierdza Prezes UDT, zgodnie z odrębnymi
przepisami.
 
                  Art. 59.
1. UDT tworzy następujące fundusze:
  1) fundusz podstawowy,
  2) fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych,
  3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  4) zakładowy fundusz nagród.
2. Zasady tworzenia funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, regulują odrębne
 przepisy.
3. Zakładowy fundusz nagród stanowi 8,5% funduszu płac.
4. Fundusz podstawowy odzwierciedla wartość majątku wygospodarowanego w wyniku
 działalności prowadzonej przez UDT.
5. Fundusz podstawowy zwiększa się o:
  1) część zweryfikowanego zysku bilansowego za poprzedni rok obrotowy,
  2) wartość składników majątkowych przejętych nieodpłatnie na podstawie
   decyzji i orzeczeń właściwych organów lub na podstawie odrębnych
   przepisów.
6. Fundusz podstawowy zmniejsza się o wartość składników majątkowych
 przekazanych nieodpłatnie na podstawie decyzji i orzeczeń właściwych organów
 lub na podstawie odrębnych przepisów.

                  Art. 60.
1. Zweryfikowany zysk UDT przeznacza się na:
  1) fundusz podstawowy - 70%,
  2) wpłatę do budżetu - 30%.
2. Stratę stanowiącą wynik finansowy UDT wykazuje się jako zmniejszenie
 funduszu podstawowego.

                  Art. 61.
1. TDT prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Przepisy art. 55 ust. 2 i 3,
 art. 56 ust. 2 oraz art. 57-60 stosuje się odpowiednio.
2. Wynagrodzenie Dyrektora TDT ustala minister właściwy do spraw transportu.
3. Podstawą gospodarki finansowej TDT jest roczny plan finansowy, zatwierdzany
 przez ministra właściwego do spraw transportu. Minister właściwy do spraw
 transportu zatwierdza wynik finansowy i jego podział.

                  Art. 62.
WDT jest finansowany z budżetu państwa z części, której dysponentem jest
Minister Obrony Narodowej.
                    
                  Rozdział 5
                 Przepisy karne
                    
                  Art. 63.
1. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne:
  1) bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o
   dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu,
  2) wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o
   wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego,
 podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
2. Tej samej karze podlega ten, kto przerabia urządzenie techniczne bez zgody
 organu właściwej jednostki dozoru technicznego.

                  Art. 64.
Kto:
  1) uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie czynności, o których mowa w art. 14
   ust. 2,
  2) nie wykonuje obowiązku zawiadomienia organu właściwej jednostki dozoru
   technicznego o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub
   nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia technicznego,
podlega karze grzywny.
                    
                  Art. 65.
Postępowanie w sprawach określonych w art. 64 następuje w trybie przepisów
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, na podstawie wniosku o ukaranie
złożonego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

                  Rozdział 6
            Zmiany w przepisach obowiązujących
                    
                  Art. 66.
W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz.U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z
1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr
111, poz. 726 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 778) w art. 42 w ust. 2 skreśla się pkt
7.
                    
                  Art. 67.
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z
1999 r. Nr 82, poz. 928 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816 i Nr 73, poz. 852) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 9:
  a) w ust. 3 skreśla się wyrazy „Urzędu Dozoru Technicznego,”,
  b) w ust. 4 po wyrazach „Polskie Centrum Badań i Certyfikacji,” dodaje się
   wyrazy „Urząd Dozoru Technicznego,”;
2) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   „3. Ministrowi właściwemu do spraw transportu podlegają Transportowy Dozór
    Techniczny, inspektoraty żeglugi śródlądowej oraz organy nadzoru nad
    lotnictwem cywilnym.„.
                    
                  Art. 68.
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie
(Dz.U. Nr 91, poz. 577, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 12, poz.
136, Nr 22, poz. 268, Nr 48, poz. 550 i 552 i Nr 62, poz. 718) w załączniku do
ustawy skreśla się pkt 11.

                  Rozdział 7
             Przepisy przejściowe i końcowe
                    
                  Art. 69.
1. Z dniem wejścia w życie ustawy likwiduje się Urząd Dozoru Technicznego
 utworzony na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze
 technicznym (Dz.U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr
 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 64, poz. 406, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943
 oraz z 2000 r. Nr 43 poz. 489).
2. Obowiązki i zadania likwidatora Urzędu Dozoru Technicznego powierza się
 ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.
3. Wierzytelności i zobowiązania Urzędu Dozoru Technicznego stają się
 wierzytelnościami i zobowiązaniami UDT.
4. Likwidator sporządza bilans zamknięcia.

                  Art. 70.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki wyposaży UDT w nieruchomości, które w
 dniu wejścia w życie ustawy znajdowały się w trwałym zarządzie Urzędu Dozoru
 Technicznego.
2. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, polega na oddaniu UDT, w drodze umowy,
 nieruchomości w użytkowanie wieczyste bez obowiązku wnoszenia pierwszej
 opłaty oraz na nieodpłatnym przeniesieniu własności budynków i urządzeń
 znajdujących się na tych nieruchomościach .
3. Umowa, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

                  Art. 71.
1. Do dnia powołania Prezesa UDT, o którym mowa w art. 38 ust. 1, jego funkcje
 sprawuje Prezes Urzędu Dozoru Technicznego powołany w trybie ustawy, o której
 mowa w art. 69 ust. 1.
2. Z dniem powołania Prezesa UDT, o którym mowa w art. 38 ust. 1, wygasa akt
 powołania Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.
                    
                  Art. 72.
Stroną stosunków pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Dozoru Technicznego
działającym na podstawie ustawy, o której mowa w art. 69 ust. 1, staje się, na
zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy, UDT.
 
                  Art. 73.
1. Z dniem wejścia w życie ustawy likwiduje się specjalistyczne jednostki
 dozoru technicznego podległe ministrowi właściwemu do spraw transportu.
2. Obowiązki i zadania likwidatora jednostek, o których mowa w ust. 1, powierza
 się ministrowi właściwemu do spraw transportu.
3. TDT przejmuje składniki majątkowe, środki pieniężne, wierzytelności i
 zobowiązania, a także prowadzone dotychczas sprawy wraz z aktami
 likwidowanych jednostek, o których mowa w ust. 1.
4. Pracownicy likwidowanych jednostek, o których mowa w ust. 1, stają się z
 dniem wejścia w życie ustawy pracownikami TDT.

                  Art. 74.
1. Minister właściwy do spraw transportu wyposaży TDT w nieruchomości, które w
 dniu wejścia w życie ustawy znajdowały się w trwałym zarządzie
 specjalistycznych jednostek dozoru technicznego, o których mowa w art. 73
 ust. 1.
2. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, polega na oddaniu TDT, w drodze umowy,
 nieruchomości w użytkowanie wieczyste bez obowiązku wnoszenia pierwszej
 opłaty oraz na nieodpłatnym przeniesieniu własności budynków i urządzeń
 znajdujących się na tych nieruchomościach.
3. Umowa, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej.
 
                  Art. 75.
1. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy, nie
 dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy, obowiązują dotychczasowe przepisy
 wykonawcze, o ile nie są sprzeczne z przepisami tej ustawy.
2. Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane na podstawie przepisów dotychczasowych
 zachowując moc przez okres w nich oznaczony.
                    
                  Art. 76.
W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy
dotychczasowe.
                    
                  Art. 77.
Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o Urzędzie Dozoru Technicznego,
należy przez to rozumieć UDT utworzony niniejszą ustawą.
                    
                  Art. 78.
Traci moc ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 36,
poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r.
Nr 64, poz. 406, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943).
                    
                  Art. 79.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem art. 69 ust. 2 i
art. 73 ust. 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.